Tienenaars liggen wakker van nette stad

26
september
2019

Tijdens de zomerperiode hield de stad Tienen een bevraging bij 15.200 inwoners. Hierbij mochten zij zich uitspreken over die thema’s waar het stadsbestuur de komende zes jaar prioriteit aan moet geven. En wat blijkt? De Tienenaar ligt vooral wakker van een nette en (verkeers)veilige stad, met een groen en aangenaam straatbeeld, waar het kwaliteitsvol wonen is.

2019 is decretaal voorzien als een overgangsjaar waarin de tijd wordt genomen om op een doordachte manier een beleidsplan voor de komende zes jaar op te maken. Bij de stad Tienen werd er een proces uitgetekend waarbij de administratieve diensten samen met het schepencollege de grote lijnen en aandachtspunten vastlegden. Om deze beleidsthema’s af te toetsen bij de bevolking, werd tijdens de zomerperiode een bevraging gehouden bij 15.200 Tienenaars. Maar liefst 3.395 inwoners vulden de vragenlijst in. 681 hiervan stelden zich kandidaat voor het burger- en expertenpanel. Hieruit werden uiteindelijk 12 personen geselecteerd die begin september, samen met enkele leden van het schepencollege en de administratie, de resultaten van de bevraging verder uitdiepten. Deze week werd het eindrapport voorgesteld aan het bestuur en het managementteam.

Bij de enquête kwamen er vijf grote thema’s naar boven die door de inwoners als prioritair beschouwd worden. Het item dat het meeste bijval kende was ‘netheid’. 86 % van de inwoners vindt dat dit punt aangepakt moet worden. Hierbij worden suggesties vermeld zoals meer controles op sluikstorten of het inzetten van nieuwe technologieën zoals slimme vuilbakken. Hierbij aansluitend scoort ook het thema ‘veiligheid’, maar vooral de handhaving ervan, goed. Zo vindt 77 % dat er camera’s ingezet moeten worden op plaatsen met overlast en treedt 67 % de stelling bij dat de veiligheidsdiensten meer zichtbaar in het straatbeeld moeten zijn.

‘Groen’ is de sleutel om de inwoners weer trots te maken op hun stad. Zo vindt 82 % dat het Vianderdomein verder opgewaardeerd moet worden en deelt 70 % de mening dat er meer bomen en groen in de stad moeten komen. Alleen vraagt de Tienenaar dat er ook een duidelijke langetermijnvisie uitgewerkt wordt, waarbij er nagedacht wordt over het onderhoud van al dat groen.

De inwoners liggen ook wakker van ‘verkeersveiligheid’. 72 % wil dat er meer geïnvesteerd wordt in veilige schoolomgevingen, nog eens 70 % is voorstander van investeringen in een betere fietsinfrastructuur. ‘Aangenaam en kwaliteitsvol wonen’ is een vijfde thema. 85 % vraagt dat verkrotting en huisjesmelkers aangepakt worden. Hierbij wordt gesuggereerd een centraal, onafhankelijk meldpunt op te richten en de buurtnetwerken hierbij in te schakelen.  

Bij de Tienenaars heerst er momenteel een beperkt enthousiasme over het huidige beleid, zo blijkt uit het onderzoek. Het initiatief van de burgerbevraging stelt hen echter hoopvol, mits woorden ook worden omgezet in daden.

“De stad gaat met dit eindrapport zeker verder aan de slag”, vertelt burgemeester Katrien Partyka. “De komende weken krijgen de concrete beleidsacties verder vorm en worden er keuzes gemaakt in functie van de prioriteiten en beschikbare budgetten. Bedoeling is in december het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.”  

“We willen de Tienenaars ook enthousiast maken om mee na te denken over hoe ze zelf ook een steentje bij kunnen dragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Daarom zal er in de loop van februari een speciale editie van het stadsmagazine in de brievenbussen vallen en organiseren we diezelfde maand een infomarkt. In de voormiddag worden de stakeholders uitgenodigd, nadien is het grote publiek welkom. We willen samen met onze burgers Tienen uitbouwen tot een dynamische stad met een regionale uitstraling. Een dikke dankjewel dan ook aan de 3.395 Tienenaars die de moeite genomen hebben om de vragenlijst in te vullen.”